Menu
Logo

Regulamin serwisu

Regulamin
świadczenia usług w ramach serwisu internetowego
JANSSEN MEDICAL CLOUD

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej „Użytkownicy”) z usług (dalej „Usługi”) świadczonych przez usługodawcę za pośrednictwem serwisu internetowego działającego pod adresem www.janssenmed.pl. (dalej: „Serwis”).

Usługodawcą jest Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000143626, posiadająca nr NIP: 5222665719, REGON: 015296339 oraz adres poczty elektronicznej: info@janssen.pl (dalej: „Usługodawca”).

Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.)

Świadczenie Usług przez Usługodawcę polega na udostępnianiu Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu:

  • informacji na temat produktów Usługodawcy,
  • materiałów informacyjnych w formie elektronicznej,
  • innych materiałów związanych z działalnością Usługodawcy.

Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w dole strony, dostępnego z każdej strony Serwisu oraz sporządzić jego wydruk.

Usługodawca nie jest dostawcą usługi Internetu. W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu. Udostępniane w Serwisie funkcjonalności będą mogły zostać wykorzystane w pełni pod warunkiem, że komputer Użytkownika spełnia odpowiednie wymogi techniczne określone w pkt VIII Regulaminu. Użytkownik Serwisu jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy swoim systemem komputerowym a Serwisem.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia, wycofania lub modyfikacji funkcjonalności Serwisu ze względów natury prawnej lub technicznej, w tym ze względu na:

  • ochronę prywatności, danych, lub innych prawnych względów związanych z zawartością lub sposobem działania Serwisu;
  • trudność techniczne związane z działalnością Serwisu lub Internetu.

Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za niedostępność Serwisu z przyczyn od niego niezależnych oraz z powodu nieprzewidzianych okoliczności.

Usługodawca zastrzega sobie możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w dowolnym momencie, z dowolnych przyczyn. W takim wypadku zarejestrowani Użytkownicy zostaną o tym fakcie powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.

II. Rejestracja w Serwisie

Serwis jest udostępniany wyłącznie zarejestrowanym Użytkownikom, przy czym zarejestrować się w Serwisie mogą wyłącznie Użytkownicy posiadający prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Polski udzielone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Warunkiem rejestracji w Serwisie jest również zapoznanie się z treścią oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, a także udzielenie zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych tj. imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, numeru wykonywania zawodu, oraz nazwy i adresu jednostki, w której wykonuje zawód - w celu umożliwienia rejestracji oraz udostępniania Serwisu.

Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny, podając prawdziwe, dokładne i aktualne dane, w szczególności imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer prawa wykonywania zawodu lekarza oraz nazwę i adresu jednostki, w której wykonuje zawód lekarza.

Użytkownik zobowiązany jest na bieżąco dokonywać aktualizacji podanych podczas rejestracji danych w przypadku ich zmiany. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania przez Użytkowników nieprawdziwych danych lub braku ich aktualizacji.

Użytkownik zobowiązuje się zachować swoje hasło do logowania w Serwisie w ścisłej tajemnicy oraz ponosi odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje użycia swojego hasła przez osoby trzecie.

Serwis umożliwia też Użytkownikom korzystanie z opcji tzw. social login, która dzięki systemowi uwierzytelniania umożliwia Użytkownikowi logowanie się w Serwisie z konta posiadanego na portalach społecznościowych takich jak Facebook czy LinkedIn. Stanowi to prosty i bezpieczny sposób na logowanie się do Serwisu bez konieczności tworzenia oddzielnego hasła do Serwisu.

W przypadku, gdy podane przez Użytkownika podczas rejestracji dane wprowadzają w błąd, są niekompletne, lub nieścisłe Usługodawca upoważniony jest do usunięcia zawierającego takie informacje konta i anulowania rejestracji. W takim wypadku Użytkownikowi nie przysługują wobec Usługodawcy jakiekolwiek roszczenia wynikające z ww. usunięcia konta i anulowania rejestracji.

Ze względów bezpieczeństwa lub innych istotnych względów organizacyjnych lub technicznych Usługodawca może żądać od Użytkowników zmiany hasła wykorzystywanego dla uzyskania dostępu do Serwisu.

Użytkownik upoważnia Usługodawcę do wykorzystania wszelkich środków uznanych za konieczne do zweryfikowania jego tożsamości i posiadanego prawa wykonywania zawodu lekarza.

Niedopuszczalne jest korzystanie z kont innych Użytkowników Serwisu lub odstępowanie swojego konta innym osobom.

III. Polityka prywatności w Serwisie

Treść polityki prywatności dostępna jest pod linkiem Polityka Prywatności.

IV. Zasady korzystania z Serwisu oraz eliminacja nadużyć

Serwis powinien być używany przez Użytkowników dla celów, o których mowa w punkcie 1 powyżej. Oznacza to, że Użytkownicy nie mogą korzystać z Serwisu dla jakichkolwiek innych celów.

Użytkownikom nie wolno posługiwać się nieuczciwymi metodami w korzystaniu z Serwisu. Ponadto, zabronione jest podejmowanie przez Użytkowników działań mogących wywrzeć skutek w postaci przerwania lub zaburzeń w funkcjonowaniu Serwisu.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub odmowy dostępu któregokolwiek z Użytkowników do Serwisu, lub jego części, jeżeli zachowanie Użytkownika stanowi naruszenie Regulaminu. Osoba, której zawieszenie lub odmowa dotyczy nie może dokonać powtórnej rejestracji lub korzystać z Serwisu bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

V. Odpowiedzialność Usługodawcy

Usługodawca odpowiada za prawidłowe działanie wszystkich funkcjonalności Serwisu.

Z faktu, że serwisy internetowe należące do osób trzecich są łączone z Serwisem poprzez odesłanie internetowe (link), nie wynika, że Usługodawca zezwala lub ponosi odpowiedzialność za działalności tych serwisów lub ich zawartość.

W przypadku, gdy osoba trzecia korzysta z konta Użytkownika, wyłączną odpowiedzialność za jej czyny bez względu na to, czy była ona upoważniona, by zyskać dostęp do konta, ponosi Użytkownik i w tym zakresie zobowiązuje się on zrekompensować Usługodawcy ewentualne szkody wynikające w jakikolwiek sposób z wykorzystania dostępu do konta Użytkownika przez osobę trzecią, a także zabezpieczyć Usługodawcę przed takimi przypadkami.

Usługodawca nie odpowiada również za jakiekolwiek uchybienia w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu spowodowane okolicznościami przez niego niezawinionymi.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku działania siły wyższej, przerwy w dostawie prądu, sporu pracowniczego, przepisów prawa, zaniedbania lub braku działania ze strony władz, awarii usług telekomunikacyjnych lub jakichkolwiek opóźnień bądź awarii spowodowanych przez osoby trzecie. W takich przypadkach Usługodawca zastrzega sobie prawo do anulowania lub zawieszenia działania Serwisu bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za awarie sprzętu Użytkownika lub oprogramowania, z którego korzysta, bez względu na jego lokalizację i miejsce administracji, które mogą uniemożliwić dostęp do Serwisu, lub kontaktowanie się Użytkownika z Serwisem.

VI. Własność intelektualna

Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej odnoszące się do Serwisu lub w nim wykorzystane stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy. Nikt nie może kopiować, rozpowszechniać, prezentować publicznie lub sporządzać jakichkolwiek utworów zależnych na podstawie Serwisu lub jakichkolwiek innych materiałów uzyskanych z Serwisu bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.

Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej przysługujących Usługodawcy do celów innych niż te ściśle związane z korzystania z Serwisu w sposób określony niniejszym Regulaminem.

VII. Postępowanie reklamacyjne

Wszelkie reklamacje dotyczące Serwisu można zgłaszać w dowolnej formie, w tym m. in. na adres poczty elektronicznej: info@janssen.pl.

Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko i login składającego reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie po ich otrzymaniu, w kolejności daty wpływu.

O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie w sposób, w jaki została zgłoszona reklamacja, lub listownie na adres podany w reklamacji.

VIII. Wymagania techniczne

Prawidłowe korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:

  • komputer/tablet/smartphone Użytkownika podłączony do sieci Internet przy pomocy łącza o minimalnej przepustowości ISDN 1,5 Mb/s,
  • stosowanie najnowszej wersji jednej z przeglądarek (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari) wraz z włączoną obsługą aktualnego rozszerzenia Adobe Flash Player,
  • komputer z procesorem klasy co najmniej 2.33GHz lub szybszy x86-kompatybilny lub Intel® Atom™ 1.6GHz lub szybszy dla netbook'ów, 1GB RAM

IX. Dane osobowe

Administratorem danych podanych jest Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Iłżeckiej 24, 02-135 Warszawa. Zebrane dane przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych w celu administracji kontem użytkownika w serwisach internetowych, w celach informacyjnych, statystycznych i marketingowych jak również w celach związanych z badaniem rynku oraz zachowań i preferencji klientów.

Dane osobowe Użytkownika nie będą udostępniane innym podmiotom.

Za dodatkową zgodą Użytkownik będzie otrzymywał powyższe informacje na podany adres e-mail lub numer telefonu.

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

X. Postanowienia końcowe

Usługodawca zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z Regulaminu i działania Serwisu na osobę trzecią. Użytkownik Serwisu nie może bez pisemnej zgody Usługodawcy cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z Regulaminu i korzystania z Serwisu.

Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.

Usługodawca może zawiesić lub zamknąć konto Użytkownika i odmówić dalszego świadczenia usług, jeżeli Użytkownik naruszy warunki niniejszego regulaminu lub jeżeli Usługodawca poweźmie przekonanie, iż działania Użytkownika mogą spowodować powstanie odpowiedzialności prawnej Użytkownika lub osób trzecich.

Warunki prawne


Dostęp i korzystanie z niniejszej strony internetowej oznacza bezwarunkową akceptację zasad jej użytkowania. W przypadku braku zgody na stosowanie poniższych zasad, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania ze strony.

Niniejsza strona została opublikowana i pozostaje pod kontrolą Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa.

Strona przeznaczona jest dla użytkowników w Polsce.

Zawartość niniejszej strony internetowej jest chroniona prawami autorskimi w Polsce i na świecie. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania materiałów ze strony internetowej mogą odbywać się jedynie i wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego. Nie jest dozwolone jakiekolwiek modyfikowanie lub dalsze reprodukowanie zawartości. Zawartość nie może być kopiowana ani wykorzystywana w żaden sposób. Wszelkie znaki towarowe, nazwy handlowe, szata graficzna oraz inne prawa własności intelektualnej, takie jak patenty lub wzory przemysłowe, wykorzystane lub przedstawione na niniejszej stronie są zastrzeżone oraz chronione prawem w Polsce i na świecie. Zabrania się wykorzystywania ich w jakikolwiek sposób bez uprzedniej zgody Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. dokłada odpowiednich starań, aby na stronie znajdowały się informacje aktualne i dokładne, ale nie daje żadnych gwarancji lub zabezpieczeń, co do dokładności, aktualności i kompletności dostarczonych informacji. Jannsen-Cilag Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje podejmowane przez użytkowników na podstawie informacji zawartych na stronie, za skutki wykorzystania przez użytkowników informacji uzyskanych ze strony, bezpośrednio lub pośrednio poniesione przez użytkowników lub osoby trzecie straty, szkody, doznaną krzywdę, ani inne negatywne skutki wynikające z dostępu użytkownika do tej strony internetowej lub jego braku.

Niniejsza strona internetowa może zawierać linki lub odnośniki do innych stron internetowych, jednakże Janssen - Cilag Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za zawarte tam treści, ani ich wykorzystanie przez użytkownika. Wszelkie łącza do innych stron podane są wyłącznie dla wygody użytkowników niniejszej strony internetowej.

Żadne informacje przekazywane przez użytkownika strony, w tym pytania, uwagi, sugestie lub podobne informacje dotyczące strony, produktów lub działalności Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o., nie będą traktowane jako informacje poufne, a Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. nie będzie posiadać jakichkolwiek zobowiązań w odniesieniu do tego rodzaju informacji („Materiały”). W przypadku zamieszczenia przez użytkownika Materiałów na stronie, użytkownik gwarantuje i oświadcza, że korzystanie z Materiałów przez Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. lub osoby trzecie nie będzie naruszać żadnych praw użytkownika ani praw osób trzecich. Zamieszczając na stronie Materiały lub w inny sposób przekazując je, użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść i informacje w nich zawarte, włączając w to ich prawdziwość i dokładność. Z chwilą zamieszczenia Materiałów na stronie, użytkownik udziela Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. oraz spółkom z grupy kapitałowej Johnson & Johnson nieodpłatnej licencji do korzystania z Materiałów w nieograniczonym czasie i przestrzeni na następujących polach eksploatacji: utrwalanie lub zwielokrotniania dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzanie do obrotu w kraju lub za granicą, użyczanie lub najem oryginału lub egzemplarzy, rozpowszechnianie utworu, w tym jego publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie w każdy sposób i każdą techniką, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Równocześnie użytkownik udziela Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. i spółkom z grupy kapitałowej Johnson & Johnson prawa do wykonywania i zezwalania osobom trzecim na wykonywanie autorskich praw zależnych i autorskich praw osobistych do utworów zawartych w Materiale oraz do korzystania z takich utworów bez podawania nazwiska twórcy. Użytkownik udziela zgody na korzystanie przez Janssen -Cilag Polska Sp. z o.o. i spółki z grupy kapitałowej Johnson & Johnson przez nieograniczony czas ze wszelkich informacji, pomysłów, koncepcji, know-how i technik zawartych w Materiałach w dowolnym celu, w tym między innymi w celu opracowywania, wytwarzania i wprowadzania do obrotu produktów wykorzystujących tego rodzaju informacje oraz w materiałach promocyjnych Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. i spółek z grupy kapitałowej Johnson & Johnson. Z tego tytułu, jak również z tytułu udzielenia licencji określonej powyżej, użytkownikowi nie będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia.

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do usuwania, modyfikowania lub uzupełniania zawartości niniejszej strony w każdym momencie, z dowolnego powodu, bez konieczności informowania o tym fakcie jej użytkowników.

Korzystanie z serwisu po wprowadzeniu przez Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. zmian traktowane będzie jako wyrażenie zgody na ich treść.

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. ma również prawo do zaprzestania udostępniania niektórych działów serwisu w przypadku ich wykorzystywania niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszymi warunkami oraz zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.

Korzystając z serwisu użytkownik zobowiązuje się do podejmowania tylko i wyłącznie takich działań, które są zgodne z obwiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.

Wszelkie dane osobowe przekazywane za pomocą niniejszej strony internetowej przetwarzane są na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 - Prawo Farmaceutyczne firma Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. zbiera informacje dotyczące podejrzenia wystąpienia działań niepożądanych produktów leczniczych Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. Sposób zgłaszania podejrzenia wystąpienia działań niepożądanych opisany jest na stronie głównej naszego serwisu, w zakładce Kontakt.

Żadna informacja zamieszczona w serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

© Copyright: Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o

Ostatnia aktualizacja: 5 października 2017