Pozostańmy w kontakcie

Pozostań w kontakcie z Janssen

Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych i marketingowych oraz zgadzając się na otrzymywanie od Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. informacji handlowych przekazywanych z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych drogą elektroniczną lub telefoniczną zyskuje Pan/Pani dostęp do:

 • Informacji o międzynarodowych i krajowych wydarzeniach,
 • Oferty edukacyjnej i szkoleniowej kierowanej do przedstawicieli zawodów medycznych
 • Tworzenia kont na platformach Janssen
 • Materiałów edukacyjnych dla Pacjentów
 • Interesujących publikacji promocyjnych i edukacyjnych dotyczących nowoczesnych terapii lekowych

  Zgadzając się dobrowolnie na kontakt drogą telefoniczną, zyskuje Pani/Pan dostęp do:

  • Notyfikacji SMS dotyczących nadchodzących wydarzeń wraz z linkami do rejestracji

  Aby pozostać w kontakcie z Janssen, prosimy o wypełnienie poniższego formularza i określenie preferencji kontaktowych:

  Administratorem danych osobowych przedstawicieli zawodów medycznych, którzy wypełnią niniejszy formularz jest Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Iłżeckiej 24 w Warszawie. Dane te będą przez nas przetwarzane w celach informacyjnych oraz marketingowych. Ponieważ zależy nam aby informacje, które będziemy dostarczać odpowiadały zainteresowaniom przedstawicieli zawodów medycznych stosujemy technologie oparte na profilowaniu, co pozwala nam na prognozę ich zawodowych preferencji. Jednocześnie informujemy, że w ramach realizacji powyższych celów przetwarzania dane osobowe mogą być przez nas weryfikowane i łączone z danym uzyskiwanymi z rejestrów publicznych lub profesjonalnych baz danych a ich przetwarzanie, przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, może odbywać się również poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Każda osoba, która wypełni niniejszy formularz ma prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przeniesienia do innego administratora, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia skargi na przetwarzanie jej danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W dowolnym momencie może również wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych lub zgody na formę kontaktu. Wycofanie tych zgód nie wpływa na zgodność z prawem naszych działań, które odbywały się na ich podstawie, zanim zgody zostały wycofane. Nieudzielenie lub wycofanie zgód na kontakt poprzez urządzenia telekomunikacyjne (np. na telefon lub e-mail) oznacza, że z taka osobą będziemy mogli kontaktować się wyłącznie w ramach spotkań z naszymi przedstawicielami lub pocztą tradycyjną. Szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych osobowych, w tym nasze dane kontaktowe, jest dostępna po kliknięciu w link zamieszczony pod formularzem. Przed przesłaniem formularza prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

  Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych znajdującą się pod formularzem

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  Podstawa, na której odbywa się przetwarzanie Danych Osobowych

  Jeżeli wypełni Pani/Pan niniejszy formularz Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. (Administrator) przetwarzając Pani/Pana dane osobowe (dalej jako „Dane Osobowe”) działa w oparciu o Pani/Pana zgodę udzieloną w treści tego formularza poprzez zaznaczenie odpowiedniego oświadczenia.

  Udzielenie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych jest całkowicie dobrowolne, a raz udzielona zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. W każdej chwili może Pani/Pan także zmienić swoje zgody na kontakt za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych, co obejmuje również prawo do wycofania zgody na poszczególne kanały komunikacji. Zwracamy jednak uwagę, że skorzystanie prawa do wycofania powyższych zgód, w tym zgody na przetwarzanie danych, nie będzie miało wpływu na legalność działań Administratora, które były prowadzone w oparciu o Pani/Pana zgodę jeszcze zanim została ona wycofana.

  Cele przetwarzania Danych Osobowych

  Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach informacyjno-marketingowych, w tym m.in. w celu:

  • przekazywania informacji o produktach Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o., oraz produktach podmiotów należących do grupy kapitałowej, do której należy Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o., w tym informacji handlowo-marketingowych,
  • prowadzenia w środowisku medycznym badań opinii dotyczących produktów i wyrobów oferowanych przez Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. oraz podmioty należące do grupy kapitałowej, do której należy Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. i dostosowywania oferty do oczekiwań i preferencji przedstawicieli służby zdrowia,
  • prezentowania Pani/Panu oferty edukacyjnej i szkoleniowej kierowanej do przedstawicieli zawodów medycznych,
  • badania Pani/Pana satysfakcji z udziału w naszych szkoleniach, konferencjach i podobnych wydarzeniach,
  • przedstawiania Pani/Panu propozycji udziału w projektach i akcjach Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. oraz podmiotów należących do grupy kapitałowej, do której należy Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.,
  • profilowania w celach marketingowych, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit f RODO.

  Zakres przetwarzanych Danych Osobowych

  Zakres Danych Osobowych, które będą przetwarzane w powyższych celach obejmuje:

  • dane przekazane na podstawie niniejszego formularza,
  • dane dotyczące historii Pani/Pana współpracy z Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o., oraz z podmiotami należącymi do grupy kapitałowej, do której należy Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o., w tym informacje o miejscach zatrudnienia i funkcjach pełnionych w tym okresie,
  • informacje o Pani/Pana doświadczeniu zawodowym, miejscach pracy (w tym numer telefonu i adres miejsca pracy), specjalizacji, działalności naukowej, publikacjach w literaturze branżowej, aktywności w środowisku zawodowym pochodzące z publicznie dostępnych źródeł (stron internetowych, prasy, telewizji, publikacji branżowych) lub z profesjonalnych baz udostępnianych przez inne podmioty.

  Źródła pozyskiwania danych

  Dane Osobowe są pozyskiwane z następujących źródeł:

  • bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą – gdy wypełnia Pani/Pan niniejszy formularz, aktualizuje lub uzupełnia swoje dane w naszej bazie lub korzysta z naszych stronach internetowych,
  • ze źródeł publicznie dostępnychpublicznych rejestrów lekarzy, podmiotów leczniczych, a także stron internetowych w celu zapewnienia aktualności i poprawności danych,
  • z profesjonalnych baz udostępnionych przez inne podmioty – np. z IQVIA Technology Solution Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która prowadzi profesjonalną bazę przedstawicieli zawodów medycznych, z której uzyskujemy dane takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres pracy w celu nawiązania kontaktu z lub aktualizacji danych.

  Profilowanie

  Dane Osobowe mogą być wykorzystywane przez Administratora w celu profilowania osoby, której dotyczą na potrzeby własnych działań marketingowych. Profilowanie odbywa się na podstawie Danych Osobowych, które mogą być łączone z informacjami zebranymi automatycznie podczas korzystania przez nią z usług świadczonych on-line przez Administratora np. w ramach własnych portali i stron internetowych (więcej informacji na temat automatycznego zbierania danych znajduje się w Polityce cookies). Profilowanie polega na pewnej formie zautomatyzowanego przetwarzania danych, które w oparciu o dane statystyczne lub zastosowane algorytmy pozwala Administratorowi na prognozę potrzeb i zainteresowań podmiotu danych w celu dostarczania informacji dostosowanych do indywidualnych preferencji i oczekiwań.

  W dowolnym momencie może Pani/Pan wyrazić sprzeciw wobec wyżej wskazanego profilowania w celach marketingowych.

  Odbiorcy danych

  Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

  • upoważnieni pracownicy Administratora – dbamy o to aby nasi pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych lub dedykowane programy szkoleniowe. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym;
  • podmioty należące do grupy kapitałowej, do której należy Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.;
  • usługodawcy, zwłaszcza dostawcy usług i narzędzi IT i ich upoważnieni pracownicy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji czynności świadczonych dla Administratora, jednak tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego ich wykonania – dostęp do Danych Osobowych mają tylko osoby, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi.

  Transfer danych do państw trzecich (państw spoza EOG)

  Ujawnienie Danych Osobowych niektórym odbiorcom skutkuje transferem tych danych do państw trzecich takich jak:

  • kraje spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), wobec których Komisja Europejska wydała decyzję o zapewnianiu przez to państwo odpowiedniego stopnia ochronnych danych osobowych;
  • kraje spoza EOG, wobec których brak jest stwierdzenia przez Komisję Europejską odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. W przypadku transferu Danych Osobowych do odbiorców w tych państwach trzecich, Administrator stosuje wobec transferowanych danych odpowiednie środki zabezpieczające w postaci (np. Standardowych Klauzul Umownych, Wiążących Reguł Korporacyjnych).

  Okres przechowywania danych

  Administrator Będzie przetwarzał Pani/Pana Dane Osobowe w powyższych celach wyłącznie do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

  Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:

  • prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
  • prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Podmiot danych może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem podmiotu danych przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),
  • prawa do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody,
  • prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
  • prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO, tj. do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (przez komputer), a także do żądania ich przekazania do innego administratora danych; Prawo to dotyczy tylko danych dostarczonych Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą i przetwarzanych na podstawie jej zgody lub zawartej z nią umowy i mających postać elektroniczną,
  • prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec jej profilowania w celach marketingowych (zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO).

  W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, bądź na adres poczty elektronicznej: info@janssen.pl, jak również z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych (Kontakt do IOD: emeaprivacy@its.jnj.com). Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.

  Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej Danych Osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  CP-177710